Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Rockkoor “Let’s Rock”

In dit reglement wordt een aantal huishoudelijke zaken geregeld ter aanvulling op de statuten.

1. De oprichting

Het Rockkoor is op 1 september 2004 opgericht op initiatief van Ria Fambach, in samenwerking met
Frans Limburg en Saskia Withaar. Per 18 december 2006 is het koor een vereniging geworden.

Rockkoor “Let’s Rock”is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37129199.

2. Dirigent

Het koor staat onder leiding van een dirigent
Deze heeft de artistieke leiding van het koor, zodanig dat hij vrij is in de muzikaal technische uitvoering van zijn werkzaamheden:
– Het leiden van repetities en uitvoeringen.
– Het geven van adviezen en aanwijzingen aan koorleden en stemgroepen.
– Het afnemen van stemtesten.
– Het opstellen van een repetitieschema.
De dirigent bepaalt de repertoire keuze gesteund door de muziekcommissie.
De dirigent zal de bestuursvergaderingen bijwonen op uitnodiging van het bestuur, indien daartoe aanleiding is.

3. Doelstelling van het koor

Enkele keren per jaar optreden, zelfstandig of in samenwerking met anderen.

4. Meerstemmig zingen

We zijn een koor, dus we zingen in principe meerstemmig en soms met een solist vanuit het koor.

5. Repertoire

We zingen nummers uit het brede rockrepertoire. Er is een muziekcommissie die het repertoire bepaald. Uiteraard kunnen de leden ideeën inbrengen.

6. Voorwaarden om lid te worden

Dat je van rock houdt, goed gemotiveerd en energiek bent en over een redelijke zangstem beschikt.
Uitgegaan wordt dat je elke week op de repetitie aanwezig bent. Om duidelijker te zijn, er is dus geen sprake van vrijblijvendheid. Dit om de kwaliteit van het koor te waarborgen. Zo zal je worden aangesproken op afwezigheid zonder bericht of op veelvuldige afwezigheid. Ziekte is de enige geldige reden voor langduriger afwezigheid. De dirigent en het bestuur bepalen eventuele gevolgen t.a.v. het lidmaatschap.

7. Toelating nieuwe leden

We streven naar een koor van maximaal 54 personen. Indien je als koorlid, iemand weet die ook wel eens een repetitie wil bijwonen, neem dan eerst contact op met de secretaris.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris via e-mail: info@rockkoorletsrock.nl. Zijn er meer aanmeldingen dan geplaatst kunnen worden, dan volgt plaatsing op een wachtlijst.

Het aannemen van nieuwe leden zal in twee fasen gebeuren. Als belangstellenden komen luisteren en lid willen worden, dan doen ze dezelfde avond een stemtest bij de dirigent, zodat hij kan bepalen in welke groep ze het beste passen.
De tweede keer dat ze komen krijgen ze een aanmeldingsformulier en vanaf die datum gaat het lidmaatschap in voor een proefperiode van drie maanden. De aspirant-koorleden zingen dan voor drie maanden mee. In deze periode mag het aspirant-koorlid niet deelnemen aan optredens.

De kosten voor de proefperiode staan vermeld op het inschrijfformulier. Als de aspirant-leden hebben betaald krijgen ze de MP3 oefenbestanden en toegang tot het besloten gedeelte van de website voor o.a. het uitprinten van de bladmuziek.

Na twee maanden wordt een datum geprikt (binnen de proefperiode van drie maanden) met het koorlid om voor te zingen en kan beoordeeld worden of de persoon in het rockkoor past.
Binnen deze proefperiode is wederzijdse opzegging mogelijk. Na deze periode verbindt het lid zich aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

8. Gastvrouw/ -heer

Alle nieuwe leden worden opgevangen door een gastvrouw. Zij maken de nieuwe leden wegwijs in het koor.
Elke groep heeft zijn eigen gastvrouw/ -heer.

9. Contributie

Het inschrijfgeld en de contributie worden jaarlijks in een extra Algemene ledenvergadering vastgesteld.
Deze Algemene ledenvergadering vindt plaats in de maand november.

Voor nieuwe leden die na 1 januari lid worden geldt een contributie naar evenredigheid.
Betaling kan in één keer aan het begin van ieder kalenderjaar of in vier termijnen (begin van elk kwartaal) en dient overgemaakt te worden op rekeningnummer IBAN nummer NL45 INGB 0002 9731 33 (ING Bank) t.n.v. Rockkoor Let’s Rock te Purmerend o.v.v. je naam. Bij afwezigheid van de repetities loopt de betaling door.

10. Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk tenminste vier weken voor het eind van het kalenderjaar te gebeuren. In geval van tussentijdse beëindiging van lidmaatschap dient, m.u.v. bijzondere gevallen, de volledige contributie van het betreffende kalenderjaar te worden betaald.

11. Adreswijzigingen

Indien de adresgegevens wijzigen dien je dit zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan de secretaris (e-mail: info@rockkoorletsrock.nl).

12. Repetitieavond

De koorrepetitie is op woensdagavond van 20:00-22:00 uur in het Gebouw “De Boomgaard”,
Middenpad 2, 1461 BW Zuidoostbeemster.
Het is de bedoeling dat je bij binnenkomst de presentielijst tekent. Halverwege de repetitie is een korte pauze waarin je (tegen betaling) wat kan drinken aan de bar.

13. Afwezigheid bij koorrepetities

Als je niet aanwezig kunt zijn bij een repetitie, dien je je af te melden. Bij voorkeur per e-mail naar info@rockkoorletsrock.nl.

14. Telefooncirkel

Voor calamiteiten of “op het nippertje’ zaken is er een telefooncirkel (besloten gedeelte website).
Geef wijzigingen m.b.t. je telefoonnummer door aan de secretaris, bij voorkeur per e-mail (info@rockkoorletsrock.nl).

15. Optredens

Zes weken voor een optreden/concert dien je alle repetities aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van twee of meer repetitie beslist de dirigent of je kan meezingen bij het optreden/concert.
Mocht je al weten niet aanwezig te kunnen zijn bij een van de optredens, dan dien je je tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan een optreden af te berichten per e-mail (info@rockkoorletsrock.nl).
Een aspirant-koorlid mag in de proeftijd van drie maanden niet deelnemen aan optredens.

16. Bladmuziek

De bladmuziek staat op het besloten gedeelte van de website (onder het kopje koor) en dien je zelf uit te printen.
Omdat het eigen arrangementen zijn is het streng verboden deze muziek door te spelen aan wie dan ook zonder de schriftelijke toestemming van het bestuur.
Verder worden er mp3’s toegestuurd voor het oefenen van het repertoire

17. Instrumentale begeleiding

Tijdens de repetities wordt gebruik gemaakt van muziek op band. Tijdens concerten worden we, indien mogelijk, begeleid door een eigen live band. Bij afwezigheid maken we gebruik van muziekbanden.

18. Kleding

In principe treden we op in de afgesproken kleding. Voor ieder concert wordt bepaald of er attributen bijkomen.

18. Algemene ledenvergadering

Elk jaar vindt in maart de algemene ledenvergadering plaats.

19. Bestuurs- en commissieleden

Om deel uit te maken van het bestuur of commissie dien je één jaar lid te zijn van de vereniging. Bestuursleden worden gekozen door de leden op de ALV.
Commissieleden worden gekozen door het bestuur. Indien zich meerdere kandidaten aanmelden voor één commissieplaats dan wordt de beslissing op een eerstvolgende bestuursoverleg na de ALV genomen. Zitting nemen in meerdere commissie is niet toegestaan.

20. Commissies

Uit het koor zijn de volgende commissies gevormd t.w. een
– Muziekcommissie;
– Kascommissie;
– PR-commissie ;
– Kledingcommissie; en
– Facilitaire commissie.

21. Werkgroepen

Jaarlijks wordt er een werkgroep Activiteiten gevormd om een koordag of kooruitje te organiseren
De werkgroep ROCK (Regelen Optredens Concerten Koor) houdt zich bezig met het regelen van concerten en optredens voor ons koor.
De werkgroep Presentatie heeft als het doel het instuderen van bewegingen bij de nummers.

22. Website en facebook

Het koor beschikt over een website (www.rockkoorletsrock.nl). Hierop staan onder andere de activiteiten van het koor vermeld. Onder het kopje ‘koor’ staat het besloten gedeelte, alleen voor koorleden toegankelijk met een wachtwoord. Het koor heeft ook een eigen Facebook pagina.

23. Nieuwsbrief

Per nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuws, mededelingen, etc. Ook jij als koorlid kan hiervoor tekst aanleveren bij de secretaris per e-mail.
De nieuwsbrief wordt geplaatst op het besloten gedeelte van de website. Per. mail word je daarvan op de hoogte gesteld.

24. Vakanties

Vakantie voor het koor loopt gelijk aan de reguliere zomervakantie voor de basisscholen.
De overige schoolvakanties is er gewoon een koorrepetitie m.u.v. van de kerstvakantie.

Huishoudelijk Reglement Rockkoor Let’s Rock – maart 2015